Tiếp tục đi theo con đường bị đánh đập và trải nghiệm Việt Nam và Cam-pu-chia.