Bạn có thể biết Antwerp là quê hương của thương mại kim cương thế giới, nhưng