Nội dung chính của mỗi bài học còn được tóm tắt biên soạn thành từng bài