Ngày 1: Bay từ Anh đến Bangkok với Thai Airways vào lúc bắt đầu chuyến đi