Châu Á cũng có chia sẻ của các trang web du lịch đậm như Killing Fields