Chương trình múa rối nước Thăng Long tại Hà Nội, Việt Nam Trong suốt thời gian