Ở Hòn Cau có một nghĩa địa lưu dấu vết gần 200 ngôi mộ. Một số