Mặc dù tôi không sprechen Deutsch, nó không phải là một vấn đề dịch vụ khôn