Kiên nhẫn là một điều buồn cười. Đó là một đặc điểm mà trong thời gian