Ngày 35-36: Cameron Highlands. Được đặt theo tên William Cameron, một thanh tra chính phủ thuộc