Trong suốt thời gian tôi ở trong Khu Phố Cổ ở Hà Nội, mỗi ngày là