Cruise Ship Đánh giá: Europa 2 "Bạn là một lựa chọn", Ulf Wolter, đội trưởng tóc