Tìm kiếm nền văn hoá thoải mái và chào đón những người ở miền nam Thái