Trách nhiệm của chúng tôi Chúng tôi khuyến khích tất cả các khách hàng của chúng