Có rất nhiều cơ hội để hỗ trợ các cộng đồng địa phương trong hành trình