Thật là một sự hồi hộp để có cơ hội thăm lại Việt Nam, sau một