Trường học cách mạng phần 2

Nội dung chính của mỗi bài học còn được tóm tắt biên soạn thành từng bài đăng trên các báo Tiến lên và Ý kiến chung của chi bộ, phát hành rộng rãi trong các khám.

Trường học chủ nghĩa cộng sản ở Côn Đảo đã đào tạo nên một đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng ta. Hàng trăm cán bộ, đảng viên được đào tạo cơ bản về lý luận Mác – Lênin ra tù vào năm 1936 đã góp phần quan trọng phục hồi các đảng bộ địa phương, tạo nên một cao trào cách mạng 1936 – 1939 và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Hai ngàn tù chính trị từ Côn Đảo trở về sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Xứ ủy, các Khu ủy, Tỉnh ủy và các lực lượng vũ trang Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp.

con-dao-canh-mang-2

Thời chống Pháp, các lớp học lý luận trong tù vẫn duy trì thường xuyên. Song thành tích nổi bật trong học tập của tù nhân kháng chiến là phong trào bình dân học vụ. Nếu như thế hệ tù chính trị trước năm 1945 phần nhiều là trí thức giác ngộ cách mạng thì phần lớn lớp tù nhân kháng chiến lại là nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị vốn ít được học hành, nhiều người chưa biết chữ. Xem thêm du lịch miền tây.

Hàng loạt lớp bình dân học vụ đã được tổ chức ở tất cả các khám. Mỗi người tù bị đày ra Côn Đảo đều phải làm đơn gia nhập Liên đoàn tù nhân kháng chiến, đăng ký trình độ văn hóa và được phiên chế vào các lớp học thích hợp. Sau mỗi khóa học đều có kiểm tra để chuyển lớp, chuyển cấp. Theo tổng kết của Đảo ủy, năm 1952, ông già Tiếu là người cuối cùng được thanh toán nạn mù chữ tại khu biệt lập Banh II. Năm 1954 Liên đoàn tù nhân kháng chiến đã căn bản phổ cập tiểu học cho toàn thể tù binh, tù chính trị.

 

No Responses

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *