Trường học cách mạng phần 3

Ở khu biệt lập Banh II

Ở khu biệt lập Banh II, nhiều tù nhân đã kiên trì tự học toàn diện từ bậc tiểu học đến chương trình tú tài. Nhiều người khi vào tù mới học dở dang bậc tiểu học, khi ra tù (1954) đã có trình độ tương đương tú tài, thi thẳng vào đại học và phục vụ tổ quốc trong các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật. Đó là một chiến công trong lĩnh vực giáo dục. Tỷ lệ một trăm phần trăm tù nhân được xóa mù chữ và phổ cập tiểu học ở một nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo – đây là điều đặc biệt của những người Cộng sản Việt Nam.

con-dao-canh-mang-3

Thời Mỹ - ngụy, tù chính trị vẫn tiếp tục các chương trình học tập văn hóa, lý luận trong điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều. Một mảnh giấy trắng, một mẫu sách báo đem vào khám phải giấu diếm rất khó khăn, nhiều học viên đã phải đổ máu khi địch phát hiện được. Vậy mà ngườichính trị Côn Đảo vẫn không ngừng học tập.

Khi bị biệt giam mỗi người một gian xà lim, chuồng cọp, họ cũng gõ mọc qua tường để gửi bài cho nhau. Học để trao dồi trí thức, học để lạc quan cách mạng, tăng thêm sức mạnh và chiến thắng kẻ thù; học để có cơ hội trở về phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất của những người anh hùng mang chí lớn, đáng nêu gương cho các thế hệ đời sau.

No Responses

Leave a Reply